محمد نوری چهره‌ی ماندگار عرصه‌ی موسیقی ایران روز 24 تیر ماه از بیمارستان
«جم»
مرخص شد.محمد نوری که به دلیل بیماری مختصر ناشی از تنگی نفس
 در بیمارستان
جم بستری شده بود، به منزلش رفت تا دوران نقاهت را سپری کند.
پزشک معالج نوری
با اعلام اینکه حال استاد مطلوب و رضایتبخش است، گفت:
 ایشان می‌توانست برای چند
روز دیگر و تا بهبودی کامل در بیمارستان باشد اما
خودش خواست که زودتر به منزل برود
.